Dziękujcie Mojemu Ojcu za Dar Jego Łaski Ochrony od Ognia Piekielnego


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 24.08.2012 godz. 03:15

Moja najukochańsza córko, pragnę poprosić Moich uczniów o rozpoczęcie od teraz codziennego odmawiania Moich Litanii Jezus do Ludzkości.

Te modlitwy przyniosą wielkie łaski i zbawią wszystkich tych, których umieścicie w waszych szczególnych intencjach za zbawienie ich dusz.

To druga Litania jest na cześć Mojego Ojca Przedwiecznego, który kocha każde ze Swoich cennych dzieci.

Codziennie kładę Mu Głowę na Ramieniu, obejmuję Go Ramionami, aby Go pocieszyć, gdy niepokoi się o wszystkie te biedne dusze, które są dla Niego stracone.

Przyjdźcie do Niego, Moi umiłowani uczniowie i złóżcie Mojemu Ojcu dziękczynienie za Dar Jego Łaski Ochrony od Ognia Piekielnego dla tych, którzy odpowiedzą na Jego Wezwanie.

Modlitwa Litanii Jezus do Ludzkości (2) O łaskę Uwolnienia

O Najwyższy Ojcze Niebieski
Kocham Cię.
Czczę Cię.
Panie, zmiłuj się.
Panie, przebacz nam nasze winy.
Uwielbiam Cię.
Wychwalam Cię.
Dziękuję Ci za wszystkie Twoje szczególne Łaski.
Błagam Cię o Łaskę Uwolnienia  dla moich najbliższych
(wymień wszystkich z listy o zbawienie dusz)

Ofiaruję Ci moją wierność w każdym momencie.
Ty, O Najwyższy Ojcze,
Stwórco wszystkich rzeczy,
Stwórco Wszechświata,
Stwórco ludzkości,
Jesteś źródłem wszystkich rzeczy.
Jesteś źródłem Miłości.
Jesteś Miłością.

Kocham Cię.
Czczę Cię.
Leżę przed Tobą.
Błagam o Miłosierdzie dla wszystkich dusz, które Cię nie znają,
które Cię nie czczą,
które odrzucają Rękę Twojego Miłosierdzia.
Oddaję się Tobie w umyśle, ciele i duszy
abyś mógł je wziąć w Swoje Ramiona, bezpieczne od wszelkiego zła.
Proszę Cię, abyś otworzył Bramę Raju, tak aby wszystkie Twoje dzieci
zjednoczyły się ostatecznie w tym dziedzictwie, które stworzyłeś dla nas wszystkich.

Amen.

Chcę, abyście wszyscy o tym wiedzieli.

Miłość Mojego Ojca Przedwiecznego, którą obdarza każde ze Swoich dzieci jest poza możliwością waszego poznania.

Jest sto razy, lub więcej, silniejsza od tej, którą rodzic nosi w swoim sercu dla własnego dziecka na ziemi.

Tak silna jest ta miłość, którą Mój Ojciec obdarza Swoje dzieci, że dokonał wielu ofiar, których nie jesteście świadomi.

Powstrzymał Swoją Rękę od wymierzenia wielu kar, którymi planował ukarać Swoje dzieci.

 

Jego cierpliwość została poddana próbie nie do zniesienia.

Zignorował obelgi rzucane na Niego.

Chce natomiast z powrotem przyprowadzić Swoje dzieci do Siebie, nie poprzez strach, ale z miłości tych Swoich dzieci, które kochają Go najbardziej.

On polega na tych z was z głęboką, niezmienną miłością do Niego i Mnie, Jego Syna, że pomożecie zebrać Jego zaginione dzieci, aby mógł je zabrać do Siebie.

Sprowadźcie wszystkie te dusze blisko waszych serc i umieśćcie je teraz przed Tronem Mojego Ojca, a On w Swoim Miłosierdziu da wam Dar największy ze wszystkich.
Udzieli im zbawienia.

Przynieście imiona ciemnych dusz, w tym listę tych, których nie znacie i błagajcie o miłosierdzie dla ich dusz.

Mój Ojciec czeka z miłością w Swoim Sercu na waszą hojną odpowiedź.

Przyjdźcie. Nie wahajcie się, gdyż to jest najbardziej niezwykły w swoim rodzaju Dar z Niebios.

Wy z tego pokolenia jesteście rzeczywiście błogosławieni.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Dziękujcie Mojemu Ojcu za Dar Jego Łaski Ochrony od Ognia Piekielnego została wyłączona

OHYDA ZIEJĄCA PUSTKĄ Z KSIĘGI DANIELA USTANOWIONA


Wypełniają się starotestamentalne przepowiednie o czasach ostatecznych.
Księga Daniela 12: 8-12: „8 Ja wprawdzie usłyszałem, lecz nie zrozumiałem; powiedziałem więc: «Panie, jaki będzie ostateczny koniec tego?» 9 On zaś odpowiedział: «Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. 10 Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. 11 A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, [upłynie] tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. 12 Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni. [Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 2003]

Znaki na niebie i ziemi wskazują, że powtórne przyjście Chrystusa jest rzeczywiście blisko. W tych ostatnich dniach przed Oczyszczeniem ziemi opisanym w Apokalipsie św. Jana, Duch Święty pokazuje nam jak wypełniają się proroctwa Starego i Nowego Testamentu. Poniższa interpretacja cytowanego fragmentu proroctwa z Księgi Daniela przekazana była (wierzę że przez Ducha Świętego) chrześcijanom z USA. Konsekwencje tego proroctwa są bardzo poważne więc warto się z tą teorią zapoznać. Poglądów nie narzucam- osąd pozostawiam każdemu odbiorcy z osobna. Autor artykułu jest świadomy że przedstawiona teoria jest skrajnie odmienna od dotychczasowych teorii zgodnych z tradycyjną doktryną chrześcijańską.  Nie mniej jednak jeśli „ słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu” to znaczy, że w tych ostatnich dniach powinniśmy poznać ich prawdziwe znaczenie. Odkryciem tym dzielę się z innymi wychodząc z założenia, że będzie ono dla wielu potwierdzeniem obserwowanych znaków czasu i skłoni do jeszcze lepszego przygotowania się na nadchodzące wydarzenia. W artykule używam skrótów myślowych i nie wyjaśniam wielu przyjętych założeń wierząc, że dla pewnej grupy ludzi będą one jasne i przejrzyste a innej grupy nawet najcięższe argumenty nie przekonają.

Duża część przepowiedni dotycząca czasów ostatecznych mówi o Babilonie naszych czasów więc przynajmniej po części odnosi się do Stanów Zjednoczonych. Należy zauważyć, że USA był długo narodem któremu Bóg błogosławił stąd można się odnieść do Stanów Zjednoczonych również jako „narodu wybranego” naszych czasów. Starotestamentalny Izrael w pewnym momencie odwraca się od Boga i powraca do swoich bożków. Bóg w celu przywołania narodu wybranego do porządku  pozwala na ostrzegawczy najazd Babilończyków na tereny Izraela. To upomnienie miało nawrócić Izrael. Niestety, naród wybrany w swojej pysze nie odwrócił się od grzechów a jedynie rzucił Bogu wyzwanie:   „9 «Cegły się rozsypały – odbudujemy z kamienia; sykomory [zostały] wycięte – cedrami je zastąpimy» Księga Izajasza 9:9. [Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 2003]. Historia starożytnego narodu wybranego zakończyła się jego zagładą. Ten sam motyw powtarza się w przypadku USA. Na miejscu zniszczonych wież World Trade Center powstaje potężna wieża One World Trade Center[1]. Amerykańscy politycy w przemówieniach wielokrotnie używali przytoczonego cytatu z Księgi Izajasza w celu mobilizowania narodu do odbudowy. Nieświadomie wydawali w tym samym momencie wyrok[2] na Stany Zjednoczone, które jeśli się (szybko) nie nawrócą  do Jedynego Boga, to poniosą karę za swój bunt i pychę. Barack Obama 2 sierpnia 2012 podpisał filar pozostały ze starego WTC tymi słowami: „We remember; We rebuild; We come back stronger!”[3](„Pamiętamy; odbudowujemy; powrócimy silniejsi!”). Reprezentant narodu rzuca wyzwanie Bogu, który poprzez upokorzenie Ameryki za pomocą tragedii zamachów na World Trade Center chciał zwrócić uwagę na to, że Amerykanie odchodzą od Prawdy i przywołać ich do Siebie. Podpisana stalowa belka ma być wmurowana na 104[4] piętrze One World Trade Center. Moment podpisania belki to moment w którym  została ustanowiona „ohyda ziejąca pustką”. Jawny bunt narodu wobec Boga jest dla Pana „ohydą” o której mówi prorok Daniel. Ohyda zieje pustką dlatego, że została ustanowiona w miejscu spustoszonym i opustoszałym. „Ohyda ziejąca pustką” to inaczej „ohyda spustoszenia” do której odnosi się Jezus w Ewangelii wg. Św. Mateusza: „15 Gdy więc ujrzycie „ohydę spustoszenia„, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte[5] – kto czyta, niech rozumie  (…)” [Mt 24:15 Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 2003].

Od czasu objęcia urzędu prezydenta USA przez Baracka Obamę (20 stycznia 2009) do ustanowienia „ohydy spustoszenia” (2 sierpnia 2012) minęło dokładnie 1290 dni. Szczęśliwy [błogosławiony] ten kto doczeka [poczeka aż do] 1335 dni. Dokładnie 16 września minie 1335 dni. Tego dnia Żydzi obchodzą Święto Trąb[6] które tradycją nawiązuje do oczekiwanego przez wielu Oświecenia Sumień (Ostrzeżenie, Dzień Przebudzenia)[7]. Przepowiednia Daniela nie mówi co się wtedy dokładnie stanie ale osoby zaznajomione z proroctwami współczesnymi, sytuacją polityczną szczególnie na Bliskim Wschodzie a przede wszystkim z Biblią (szczególnie Apokalipsa Św. Jana i Ewangelie), mogą przypuszczać jaki będzie rozwój wydarzeń.

Przed opisem konsekwencji jakie wynikają z potencjalnej prawdziwości tej przepowiedni należy wyjaśnić dlaczego wszystko odniesione jest do momentu mianowania Baracka Obamy prezydentem USA. Czas realizacji proroctwa mierzymy od „zniesienia codziennej ofiary”. Inne tłumaczenie tego fragmentu z oryginału brzmi mniej więcej tak: „zniesiona zostaje dniówka”. Zniesiona czyli zajęta, przejęta przez kogoś zajmującego stanowisko, piastującego urząd. Dniówka oznacza wynagrodzenie za codzienną pracę. Z tekstu oryginalnego wynika, że słowo „ofiara” zostało dopisane przez tłumaczy w celu umożliwienia czytelnikowi lepszego zrozumienia przekazu. Można zatem ten fragment przeczytać w ten sposób: „Od czasu zajęcia urzędu do czasu ustanowienia ohydy ziejącej pustką mija 1290 dni…” Jeśli ta interpretacja jest prawdziwa to urząd (prezydenta USA) zajmuje Obama i proroctwo staje się jasne.

Zatem w jaki sposób mogą kształtować się dalsze wydarzenia i co praktycznego z tej wiedzy wynika? Odpowiedź na pierwszą część pytania daje nam Księga Zachariasza 14: 2-3; 12-13: „2 Wszystkie ludy zgromadzę do walki z Jerozolimą; miasto zostanie zdobyte, domy zrabowane, kobiety zhańbione; połowa miasta pójdzie na wygnanie, jednak Reszta mieszkańców nie ulegnie zagładzie. 3 Wtedy Pan wyruszy do boju i będzie walczył przeciw ludom, jak niegdyś walczył w dniu bitwy. (…)12 A taką klęską porazi Pan wszystkie narody, które ruszyły do walki z Jerozolimą: rozpadnie się ich ciało, chociaż jeszcze trzymać się będą na nogach; oczy zaćmią się w oczodołach, a język zeschnie w ustach. 13 W owym czasie za sprawą Pana ogarnie ich wielkie przerażenie, jeden drugiego uchwyci za bary i pięść podniesie jeden na drugiego.”[ Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 2003]. Zauważyć należy, że wers dwunasty jest opisem tego co się dzieje z ciałem poddanym nagłemu działaniu bardzo wysokiej temperatury- na przykład takiej jaka wytwarza się w przypadku użycia broni jądrowej[8]… Pomocne są też wcześniej już cytowane słowa Jezusa [Mt 24: 15-22]: „15 Gdy więc ujrzycie „ohydę spustoszenia”, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie – 16 wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry! 17 Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu. 18 A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz. 19 Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni! 20 A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat. 21 Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie. 22 Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony.”[Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 2003]. Jeśli zaprezentowana interpretacja jest rzeczywiście prawdziwa to jesteśmy na skraju wydarzeń, o których mówiło wielu proroków: oczyszczenie, Ostrzeżenie, wielkie prześladowanie chrześcijan, realizacja przepowiedni z Księgi Objawienia, nadejście Antychrysta i Fałszywego Proroka, nakłanianie do przyjęcia znaku bestii[9] i  wielu innych.

Przepowiednia ta niesie ze sobą poważne przesłanie. Jeśli rzeczywiście dostrzegamy znaki czasu i widzimy jak sytuacja na świecie zmierza w kierunku realizacji Apokalipsy św. Jana to trzeba się przygotować na nadchodzące wydarzenia. Podstawą jest zaufanie Bogu, oddanie się Jego Miłosierdziu, poprawa swojego życia na zgodne z wolą bożą, częsta modlitwa i Eucharystia, szukanie Chrystusa ze wszystkich sił i proszenie Boga o wpisanie naszych imion do Księgi Życia[10].

 


[1] One World odnosi się do planowanego przez sektę szatana Nowego Porządku Świata. Sekta szatana do której jest odniesienie w Apokalipsie św. Jana to najprawdopodobniej Illuminaci (Masoneria).

[2] Więcej w książce „The Harbinger” autorstwa rabbiego Jonathana Cahna.

[3]http://www.washingtonpost.com/blogs/election-2012/post/obama-at-world-trade-center-site-we-come-back-stronger/2012/06/14/gJQAnm1YdV_blog.html

[4] 104 piętro nie jest wybrane przypadkowo. Jest to liczba świętych ksiąg Islamu.

[5] Miejsce święte dla Boga to w tym przypadku Ground Zero w Nowym Jorku- jest to miejsce w którym stały dwie wieże WTC. Miejsce święte dlatego że tam zaczynała się historia narodu amerykańskiego. Tam Ameryka została poświęcona Bogu przez pierwszego prezydenta USA- Georgea Washingtona.

[6] http://en.wikipedia.org/wiki/Rosh_Hashanah

[7] Nie oznacza to bynajmniej że Ostrzeżenie musi nastąpić w czasie trwania Święta Trąb. Dobrze wjemy, że jego datę zna tylko Pan Bóg i nie objawił jej jeszcze nikomu. Mamy być zawsze gotowi.

[8] Patrząc na napięcia polityczne szczególnie na Bliskim Wschodzie oraz narastający potencjał do konfrontacji wielkich światowych religii (Chrześcijaństwo, Judaizm, Islam) wydaje się oczywiste, że jesteśmy na progu kolejnej wojny światowej.

[9] Znak bestii to inaczej chip RFID, który będzie wymagany do uczestnictwa w szeroko pojętym obrocie gospodarczym po upadku obecnego systemu finansowego. Zgodnie ze wskazaniami z Apokalipsy przyjęcie go na rękę lub czoło będzie oznaczało podporządkowanie się władzy Antychrysta i jednoczesne odrzucenie zbawienia duszy. [Ap 20:4]

[10] Ap 20:12,15”(…) I inną księgę otwarto, która jest księgą życia.(…) 15 Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia,
został wrzucony do jeziora ognia.”
[Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo Pallottinum 2003]

MikeB

Źródła (warto się zapoznać):

http://www.youtube.com/watch?v=_k8HNq93-gU&feature=g-u-u

http://www.youtube.com/watch?v=8VNJpRe7E84&feature=g-u-u

http://www.youtube.com/watch?v=FhKBUMCG9zE&feature=g-vrec

http://www.amazon.com/The-Harbinger-ancient-mystery-Americas/dp/161638610X

P.S. Autor artykułu pozwala na jego przetwarzanie, kopiowanie, przedrukowywanie, przesyłanie oraz zamieszczanie na portalach internetowych i w innych środkach przekazu. Ważne żeby robić to razem z przypisami i nie zmieniając ogólnego przekazu artykułu.

 

Napisane w Ciekawe, Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , , . Możliwość komentowania OHYDA ZIEJĄCA PUSTKĄ Z KSIĘGI DANIELA USTANOWIONA została wyłączona

Ważna wiadomość od Boga Ojca: Ochronię od Bram Piekła te dusze, za które się modlicie


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 23.08.2012 godz. 15:15

Moja najdroższa córko, rzadko Trójca Święta nawiązywała kontakt z ludzkością w ten sposób i po raz pierwszy Ja, wasz Ojciec, zatwierdziłem misję tego rodzaju.

Moje dzieci, wielu z tych, którzy nie zdają sobie sprawy ze znaczenia tej Boskiej Interwencji zrozumieją wkrótce, dlaczego jest ona konieczna.

Jeśli Ponowne Przyjście Mojego Umiłowanego Syna miałoby nastąpić bez ostrzeżenia, Moje drogie dzieci nigdy nie weszłyby do bram Mojego Nowego Raju.

Nigdy nie byłyby w stanie przygotować swoich dusz i nie byłyby gotowe do wejścia do Nowej Ery Pokoju.

Na ten rodzaj komunikacji światu będzie trudno odpowiedzieć.

Tak ciemna jest ta chmura, która przykrywa serce człowieka, że niewiele dusz będzie mogło ujrzeć Światło Mojej Boskiej Obietnicy.

Siły zła, które zawsze są obecne w świecie uniemożliwiają Moim dzieciom dotarcie do Mnie.

Moja stanowczość, aby przyprowadzić Moją rodzinę i zjednoczyć w Moim Sercu jest nieugięta.

Niech każdy to zrozumie, że ułatwię szybkie nawrócenie ludzkości bez względu na cenę.

Pozwalając, żeby wolna wola wszystkich Moich dzieci pozostała nietknięta, cuda, jakie będą się dokonywać na Moje polecenie, całkowicie przemienią ich serca.

To jest Moja Obietnica, gdy wzywam każdego z was, Moje drogie małe dzieci.

Ja, wasz Ukochany Ojciec, pragnę zebrać was i trzymać blisko Mojego Serca i zabrać was w bezpieczne miejsce.

Tak niewielu z was zna głębię Mojej Miłości. Gdy raz doświadczycie miłości do Mnie, waszego Wiecznego Ojca, to już przenigdy nie odłączycie się ponownie ode Mnie.
Chcę was pocieszyć.

Pragnę, abyście wiedzieli, że Moja Miłość do was oznacza, że przez Mojego Syna Jezusa Chrystusa, wielkie Miłosierdzie zostanie ukazane nawet tym z sercami z kamienia i tym z tak czarnymi duszami, że tylko cud może ich uratować.

Tym, którzy Mnie kochają mówię. Wasza miłość do Mnie, waszego Ojca wróci do was w obfitości.

Wasza miłość do Mojego Najdroższego Syna będzie wynagrodzona w ten sposób, że ochronię od bram piekła te dusze, za które się modlicie.

Wszystko jest możliwe.

Moja Miłość jest nieskończona.

Ufajcie Mi.

Ufajcie Mojemu Synowi.

Gdy tak zrobicie, okażę wielkie łaski dla Zbawienia ludzkości.

Twój ukochany Ojciec

Bóg Najwyższy

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Ważna wiadomość od Boga Ojca: Ochronię od Bram Piekła te dusze, za które się modlicie została wyłączona

Maryja Panna: Nawrócenie może osłabić wpływ Antychrysta


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 23.08.2012 godz. 12:40

Moje dziecko, niech wszystkie dzieci Boże wiedzą, że im większy jest sprzeciw wobec Świętego Słowa Mojego Syna w tym czasie, tym większe łaski są wylewane na uczniów Mojego Umiłowanego Syna.

Wszystkie przepowiedziane proroctwa można złagodzić na wiele sposobów, gdyby wszystkie dzieci Boże przyjęły łaskę nawrócenia.

Nawrócenie może osłabić wpływ Antychrysta. Wasze codzienne modlitwy, włącznie z odmawianiem modlitw Krucjaty pomoże do tego doprowadzić.

Proszę was o modlitwę za dusze tych, którzy sprzeciwiają się misji Mojego Syna na ziemi.

Ta walka o dusze jest zaciekła i trzeba wznieść się ponad udręki i biczowania, żeby prosić Mnie o modlitwę za biedne zwiedzione dusze, które wierzą, że mówią w imieniu Mojego Syna, jednak są oszukiwane przez złego.

Mój Syn nigdy nie zaniecha poszukiwania dusz, zwłaszcza tych ludzi, którzy Go odrzucają, szydzą z Jego Świętego Słowa i których dusze są czarne od grzechu.

Wszyscy z was, dzieci, musicie mocno trwać w swoim postanowieniu wypełniania Świętej Woli Mojego Syna.

To nie będzie łatwe, ale uzyskanie dostępu do Nowego Raju nie jest łatwe.

Wymaga to dużo cierpliwości, dużo modlitwy, dużo miłości wzajemnej i zdolności do przebaczenia wszystkim, którzy sprawiają wam cierpienie i tym którzy bezczeszczą Słowo Mojego Syna.

Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Matka Zbawienia

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Maryja Panna: Nawrócenie może osłabić wpływ Antychrysta została wyłączona

Tak jak żołnierz, który przebił Mój bok natychmiast nawrócił się, podobnie będzie z milionami dusz


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 22.08.2012 godz. 20:10

Moja najukochańsza córko, nie powinnaś czuć się odizolowana od Mnie, z powodu ogromu tej pracy.

Choć może się wydawać ona tak wielka, iż uważasz, że nie będziesz w stanie sobie z nią poradzić, pamiętaj, proszę cię tylko o to, co jesteś w stanie zrobić.

Ciesz się, że Moje Słowo jest poszukiwane na całym świecie, ponieważ tego pragnie Moje Serce.

Chcę, aby wszyscy Moi uczniowie odpowiedzieli natychmiast na Moje Wezwanie, gdyż potrzebuję ich do pomocy w Mojej Misji ocalenia ludzkości.

To jest dopiero początek błyskawicznego nawrócenia, gdy krew i woda tryskają na każdą ludzką duszę.

Moja krew i woda nawrócą nawet sczerniałe dusze.

Tak jak żołnierz, który przebił Mój bok natychmiast nawrócił się, podobnie będzie z milionami dusz, które teraz nie wierzą w Moje istnienie.

Czyż nie mówiłem ci, że Moje Miłosierdzie jest nieskończone?

Czyż nie obiecałem, że cuda, zaaprobowane przez Mojego Ojca, zostaną dokonane  po to, aby zjednoczyć świat i doprowadzić dusze do ich prawowitego dziedzictwa?

Tak wiele dusz odpowiada już na Moje wezwanie. Same ich modlitwy będą zwielokrotniane i kolejne miliony zostaną zbawione. Wszystkie dusze mają być włączone w twoje wysiłki, by ocalić całą ludzkość.

Waszym celem, Moi najukochańsi uczniowie, ma być dopilnowanie, aby ani jedna dusza nie wyślizgnęła się z sieci.

Ta sieć zostanie rozciągnięta i zarzucona do wody, aby złowić dusze i je uratować .

Wy, Moi uczniowie jesteście rybakami. Daję wam tę sieć poprzez łaski, którymi was teraz obdarzam.

Pomożecie Mi zbawić każdą żyjącą duszę, w tym celu każdy wysiłek będzie podjęty i wszystkie środki zostaną użyte teraz, gdy ponownie  ruszam, aby ocalić ludzkość.

Tak więc, Moja córko, zamiast zamartwić się i kulić się ze strachu przed ogromem swojego zadania w odpowiedzi na Moje wezwanie, musisz się cieszyć. W końcu Moja Święta Wola jest realizowana. Jednak mamy jeszcze długą drogę do przebycia.

Twój Jezus

Źródło: paruzja.info

 

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Tak jak żołnierz, który przebił Mój bok natychmiast nawrócił się, podobnie będzie z milionami dusz została wyłączona

Ulotki opracowane przez Annę i Reda


DODANO 28.08.2012

Czytelniczka postanowiła wydrukować ulotki i rozdawać z tego względu zbiera fundusze na ten cel.  Nr rachunku bankowego do wpłaty podaję po otrzymaniu e-maila : kwiatuszek2013@wp.pl

 

Czytelniczka pisze
Chciałabym wrócić do tematu rozpowszechniania ulotek.
“Red” opracował piękny projekt, który moglibyśmy zlecić drukarni do wydruku w kolorze, o formacie A6. Następnie zlecilibyśmy firmie roznoszącej ulotki rozpowszechnienie ich w Warszawie na terenach blokowisk ( zamocowanie na klamkę drzwi).
Przykładowy koszt:

wydruk 5000 szt. ulotek – 170 zł.
rozniesienie (0,07 gr. za ulotkę) – 350 zł.
razem: 520 zł.

Liczba rozpowszechnionych ulotek oczywiście zależy od zebranych funduszy.

Jeśli ktoś popiera ten pomysł i chciałby współuczestniczyć to proszę o kontakt na mój adres e-mail : kwiatuszek2013@wp.pl
Po otrzymaniu e-maila prześlę nr rachunku do wpłaty. ( po zakończonej akcji prześlę skany faktur, żeby nikt nie miał wątpliwości, że kasa poszła na słuszny cel).

Pomyślcie do ilu osób to trafi, a te osoby może pokażą ulotkę rodzinie czy znajomym. Może się też przyłączą do grupy modlitewnej 😉 )))

Czekam na uwagi, sugestie i chętnych do przyłączenia się.

Indywidualnie nie jesteśmy w stanie sami takiej ilości rozpowszechnić.

Ulotka Reda:

Tu można pobrać do druku.

ulotka żółta

ulotka ciemna

Ulotki wykonane przez Annę

ciemna pierwsza strona

ciemna druga strona

żółta pierwsza strona

żółta druga strona

Napisane w KOMUNIKATY, Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Ulotki opracowane przez Annę i Reda została wyłączona

Maryja Panna: Kiedy czekałam z apostołami w Wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego, przygotowania zajęły dziesięć dni


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 22.08.2012 godz. 09:18

Moje dziecko, w dzisiejszym świecie Moje dzieci znalazły się na pustyni dlatego, że nie wiedzą jak może być im udzielony Dar Ducha Świętego.

Tak jak cię uczyłam, otrzymanie tego Daru zajmuje wiele czasu.

Zanim jakiekolwiek dziecko Boże będzie godne, aby otrzymać ten szczególny Dar, musi przebyć bardzo trudną drogę.

Kiedy czekałam z apostołami w Wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego, przygotowania zajęły dziesięć dni.

Mimo, że tym świętym, pobożnym i wiernym sługom Mojego ukochanego Syna został ten Dar obiecany, nie byli oni w pełni przygotowani duchowo, aby go otrzymać.

Ja, ich ukochana Matka, musiałam pomóc im w przygotowaniu ich dusz.

Oznaczało to nauczenie ich jak ważne jest oddanie swojej wolnej woli. Aby stać się godnymi musieli zrozumieć głębię pokory, której musieli się poddać, zanim stali się gotowi.

Niektórzy z nich myśleli, że nauczyli się wszystkiego od Mojego Syna.

Jednak było to oznaką pychy, a gdy ona istnieje w tobie, nie możesz otrzymać Świętego Daru Ducha Świętego.

Aby otrzymać dar Ducha Świętego, musisz stać się małym przed Moim Synem, jak małe dziecko.

Nie może być miejsca na pychę czy zadufanie w sobie. Jednak dzisiaj ludzie, którzy twierdzą, że są uprawnieni, aby wypowiadać się o sposobie w jaki przemawia Moj Syn, wpadają w pułapkę.

Gdy utrzymują, że z racji wykształcenia są znawcami w dziedzinie spraw duchowych, mówią z wyniosłością, nie wskazującą, aby posiadali te łaski, jakimi obdarzani są ci, którzy naprawdę posiadają ten wielki Dar z Nieba.

Ci, którzy zostali obdarzeni Darem Ducha Świętego poddają się życzeniom Mojego Syna.

Oni nie są dumni.

Oni nie są agresywni.

Oni nie krytykują innych wykorzystując do tego imię Mojego Syna.

Oni nie wyśmiewają innych, gdy głoszą swoją interpretację Jego Świętego Słowa.

Oni nie głoszą nienawiści.

Kiedy przygotowywałam uczniów Mojego Syna, wiele sporów miało miejsce.

Minęło trochę czasu zanim ostatecznie zaakceptowali to, czego się od nich oczekiwało.

Dopiero wtedy, gdy zrozumieli, że tylko pokora duszy może pozwolić wejść Duchowi Świętemu, zostali ostatecznie przygotowani.

Pragnę, by wszystkie dzieci Boże, zwłaszcza te, które wierzą w Mojego Syna, prosiły Mnie, ich Matkę i aby pozwoliły Mi na przygotowanie ich do tego wielkiego Daru.

Moje dziecko, cały rok zajęło mi przygotowanie ciebie i nie było to łatwe. Czy pamiętasz, jak ciężko było ci odmawiać Mój Święty Różaniec? Jak trudno ci było oddać swoją wolę i dowieść swojej pokory?

Teraz, gdy otrzymałaś ten Dar nie znaczy to, że możesz już być go pewna.

Musisz nadal się modlić, pozostawać w pokorze serca i prosić o zbawienie każdego dnia. Ponieważ jak został dany, może także zostać odebrany.

Proszę wszystkich poprzez te orędzia o modlitwę o ten Dar Ducha Świętego.

Nie wystarczy pomodlić się tylko raz i mówić, że otrzymałeś rozeznanie o które prosiłeś, a następnie rzucać oszczerstwa na te boskie orędzia. Jeśli tak robisz, to nie otrzymałeś tego Daru.

Proszę wzywajcie Mnie, waszą Matkę Najświętszą, abym pomogła przygotować was poprzez tę Modlitwę Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty (74) O Dar Rozeznania

O Matko Boża, pomóż mi przygotować moją duszę

na dar Ducha Świętego.

Weź mnie jak dziecko za rękę i prowadź na drodze

Do daru rozeznania dzięki mocy Ducha Świętego.

Otwórz moje serce i naucz mnie poddać się

ciałem, umysłem i duszą.

Uwolnij mnie z grzechu pychy i módl się o udzielenie mi wybaczenia

wszystkich przeszłych grzechów, aby moja dusza została oczyszczona i abym cały został uzdrowiony

tak, bym mógł przyjąć Dar Ducha Świętego.

Dziękuję Ci Matko Zbawienia za Twoje wstawiennictwo i czekam

z miłością w moim sercu na ten dar, którego pragnę z radością. Amen.

Pamiętajcie dzieci o przychodzeniu do Mnie, waszej Matki, abym pomogła wam otworzyć waszą duszę na przyjęcie tego wspaniałego daru.

Gdy otrzymacie ten Dar, zabiorę was przed Mojego Syna.

Ponieważ dopiero wtedy będziecie naprawdę gotowi, aby wejść na następny stopień po schodach do duchowej doskonałości.

Matka Zbawienia.

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Maryja Panna: Kiedy czekałam z apostołami w Wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego, przygotowania zajęły dziesięć dni została wyłączona

Świadectwo Sary 28


Do 22-iego roku życia byłam najszczęśliwszą osobą pod słońcem dopóki nie wyszłam za mąż. Mój tata na cywilnym ślubie nie był a na kościelnym to tylko przywitał mnie z mamą chlebem i solą.( ja do mojego ukochanego Św.pamięci taty nie mam żalu.). Po siedmiu latach małżeństwa tuż przed swoją śmiercią tata powiedział mi takie słowa:”…moje kochane dziecko ja już niedługo umrę, ale ta “banda cyganów nie da ci żyć siedzą cicho tylko bo ja żyję ..” Dwa tygodnie po śmierci mojego taty była Wielkanoc i w tym dniu zaczął się koszmar mojego życia, jedynie po mojej stronie był mój teść, który nie żył z teściową.Prawie przez 20-cia lat byłam dobijana gwóźdź po gwoździu do trumny i tylko mówiłam:”Panie Jezu kiedy zaświeci mi “słoneczko”( ………). Podczas choroby mojej teściowej tylko ja się nią opiekowałam,kiedy była zdrowa i bogata dzieci były przy niej. Pewnego dnia zapytała się:”dlaczego ty to robisz, ja ci krzywdę robiłam(…..,)wybacz mi(……)” odpowiedziałam bo kocham Jezusa. Po śmierci mojej teściowej trochę się zmieniło ale mąż zaczął pić i koszmar powrócił znowu. Mieliśmy swój własny sklep.Pewnego dnia ktoś mi zaproponował pracę w niemczech przy chorej osobie. Po rozmowie z dziećmi wyjechałam w ciągu trzech dni nie znając ani słowa po niemiecku( ……)Tam poznałam księdza. Moja podopieczna była bardzo ciężko chora, pewnego dnia poprosiłam księdza.czyby nie przyszedł do chorej. Zgodził się. Za trzecim razem kiedy przyszedł powiedział;” modliłem się abym mógł z panią porozmawiać na osobności…. kiedy wszedł do mojego pokoju zobaczył: Pismo Sw .Brewiarz Różaniec itd-’teraz rozumiem… ci Niemcy pytają się mnie kim pani jest,że cały dom pani odmieniła(…..)a teraz niech mi pani powie, przed czym pani ucieka,pani tu nie przyjechała na zarobek . Opowiedziałam całe swoje życie(…….) jednym słowem to była spowiedź z całego mojego życia. Na koniec ksiądz  się zapytał: :co pani wybiera ratowanie małżeństwa, albo jest jeszcze jedno wyjście….(tu chodziło o unieważnienie ślubu – bo mogę otrzymać ale to inna sprawa).. odpowiedziałam ratowanie małżeństwa przecież mam dzieci- “tylko musi pani wiedzieć, że cierpienia mogą być jeszcze większe jak dotąd pani przeżyła.” na koniec powiedział:” pani cierpienia są podobne do Pana Jezusa i Pan Jezus ma wobec pani jakiś plan(……).” Wyjeżdzałam jeszcze kilka razy do Niemiec, w pewnym domu zakochał się we mnie syn podopiecznej (stanu wolnego)..,nawet i mnie to wzięło. Rozmawiałam na ten temat z innym księdzem i powiedział:” na co pani czeka……..Była to Wielka Sobota poszłam w czasie pauzy do kościoła, dużo się modliłam, pamiętam ten ogromny Krzyż, stałam, pod nim i płakałam i mówię Panie Jezu co mam robić( ….)usłyszałam takie słowa:”Ja Jestem Miłością, tylko Ja cie kocham, on cię skrzywdzi.:” Uwierzyłam a momentami myślałam, że mam coś z głową. Ten głos nie dawał mi spokoju ,już więcej do tego domu nie pojechałam. Podobny Głos usłyszałam 5  lat temu w Medjugorje a 4 lata temu w Asyżu u Sw. Franciszka.(….) Teraz moim największym Skarbem jest Eucharystia, modlitwa. Krzyż nadal mam bo doszedł mi syn i nie tylko. Nauczyłam się żyć z tym Krzyżem. Panu Bogu poświęciłam się bez granic, a ludziom do pewnych granic. Polecam książkę:”Przewodnik życia duchowego” o.Nicolas Grou SI. Tak gdzieś rok temu weszłam na tą stronkę i nie mogę się z Wami rozstać, pomimo krytyk. Wierzę w Orędzia, czasami się z kimś tu nie zgadzam…. ale tylko jesteśmy ludźmi, ważne,że dążymy do tego samego celu – Do naszego Ojca ,który jest w Niebie. To co przeszłam Jeden Bóg wie, wybaczyłam, i kto mnie spotka to myśli,że jestem najszczęśliwszą osobą na świecie, a kiedy opowiadają o swoich problemach.(….) Pan Jezus zrobił tak, że na mojej twarzy nie widać ani bólu ani cierpienia, jest sama radość, ale jest to Radość Boża, pomimo dalszego cierpienia. KILKA SŁÓW DO SŁONECZKA- to co zrobiłaś jest piękne, i nadal tak trwaj z Panem Jezusem zwyciężysz . Krzyże będą ale się nie przejmuj. Jeszce jedna taka rada proś Pana Jezusa o Miłość tą z Krzyża. Ja zawsze tak mówię: Panie Jezu daj mi tę miłość z Krzyża, abym mogła kochać tych co mnie krzywdzą itd. Pozdrawiam Was Kochani wszystkich jesteście dla mnie jak rodzina. Króluj nam Chryste. Tak na marginesie inne kobiety w niektórych domach nie wytrzymywały, ja z Jezusem wszędzie wytrzymałam. Należę do Przyjaciół Misji, miałam zawsze wsparcie modlitewne od księdza i przyjaciół. Modlitwa.Modlitwa i jeszcze raz Modlitwa jak mówi Królowa Pokoju.

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie, Świadectwa. Tagi: . Możliwość komentowania Świadectwo Sary 28 została wyłączona

Bóg Ojciec: Dopiero wtedy, gdy będę usatysfakcjonowany, świat stanie się świadkiem najbardziej spektakularnych cudów, jakie mu przekażę


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 21.08.2012 godz. 18:00

Moja najdroższa córko, niech żaden człowiek nie lekceważy siły Mojego gniewu, gdy ludzkość dalej pogrąża się w grzechu.

Zacząłem wysyłać wam proroków. Potem wysłałem Mojego Umiłowanego Syna, którego poświęciłem, aby was uratować, a później wysłałem więcej posłańców, wszystko to odniosło niewielki skutek.

Niewiele dusz jednak spojrzało na takie orędzia od proroków czy przyjęło znaki przekazane światu przez Najświętszą Matkę Mojego Ukochanego Syna.

Z powodu Mojej wielkiej miłości do was, jako Ojciec jeszcze raz ofiarowuję wszystkim Moim dzieciom Dar Zbawienia. Nie wolno wam ignorować Moich proroków, gdyż możecie stracić swoje miejsce w tym dziedzictwie, jakie dla was zaplanowałem.

Dzieci, wielu z was, którzy wierzą we Mnie, Waszego Przedwiecznego Ojca, nie rozumie tajemnicy zbawienia.

Ta droga do duchowej doskonałości polega na waszej zdolności do przyjęcia oczyszczenia, niezbędnego, żeby zagwarantować, abyście byli godni stanąć przede Mną.

Wiele dusz musi zostać ogołoconych ze wszystkich ziemskich atrakcji, rozproszenia i zepsucia duszy.

Wy, którzy szczęśliwie przetrwacie takie oczyszczenie, będziecie wiedzieli, że dopóki nie staniecie się jak dziecko, mali w Moich Oczach, nie będziecie mogli poddać się Mojej Świętej Woli.

Walka przeciwko takiemu oczyszczeniu, spowoduje, że trudno wam będzie się odkupić w Moich Oczach.

Gdy jesteście wolni od wszystkiego co świat ma do zaoferowania i skupicie się na Moim Synu, zdacie sobie sprawę, że jedyna prawdziwa miłość i radość jaka istnieje, pochodzi od Boga. Gdy raz tego doświadczycie, nic innego już was nie zadowoli.

Możliwe, że od czasu do czasu potkniecie się, ale tego można się spodziewać. Ponieważ nie możecie być uwolnieni od grzechu, dopóki nie zacznie się Nowy Świat i dopóki nie połączycie swojej woli z  Moją.

Mój plan zbawienia, który może zostać zrealizowany na ziemi jedynie przez wierność Mojemu Najdroższemu Synowi już się rozpoczął. Wkrótce nastąpi powszechne nawrócenie. Nastąpi to poprzez Mojego proroka końca czasów w wyniku Wielkiego Ostrzeżenia.

Poczujcie, dzieci, jak Mój Duch Święty ogarnia wasze dusze, kiedy rozleje się bardzo szybko po całym świecie.

Oderwę Moje dzieci od duchowej ciemności w każdej części świata.

Potrzebuję waszej ofiary i modlitwy, aby pomóc w zbawianiu dusz.

Dopiero wtedy, gdy będę usatysfakcjonowany, świat stanie się świadkiem najbardziej spektakularnych cudów, jakie mu przekażę.

Kiedy te cuda będą dokonywane, zwielokrotnią nawrócenia, których potrzebuję, aby zabrać Moje dzieci w bezpieczne miejsce i do Nowego Raju.

Dopiero wtedy możemy ponownie stać się prawdziwą rodziną.

Kocham was dzieci.

Jestem zadowolony z tych z was o hojnych sercach i czystych duszach, którzy akceptują to Boże wezwanie z Nieba.

Błogosławię was wszystkich.

Bóg Najwyższy

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Bóg Ojciec: Dopiero wtedy, gdy będę usatysfakcjonowany, świat stanie się świadkiem najbardziej spektakularnych cudów, jakie mu przekażę została wyłączona

Przepowiedziana Księga Życia zawiera imiona wszystkich tych, którzy będą zbawieni


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 20.08.2012 godz. 15:45

Moja najukochańsza córko, Przepowiedziana Księga Życia zawiera imiona wszystkich tych, którzy będą zbawieni.

Jednakże, z powodu Mojego Wielkiego Miłosierdzia więcej dusz zostanie uratowanych dzięki Ostrzeżeniu.

Nawet więcej dusz może zostać zbawionych również z powodu waszego cierpienia i wszystkich wybranych dusz żyjących dziś na świecie.

Modlitwy Moich wyznawców, wliczając w to odmawianie Moich Modlitw Krucjaty, aby zbawić dusze, będą skutecznym środkiem ratowania nawet najbardziej zatwardziałych dusz.

Dusze, które odrzucą Moje Miłosierdzie mogą być teraz uratowane z powodu obfitego wstawiennictwa tych spośród was, którzy składają ofiary, w tym modlitwę, post i przyjęcie cierpienia, w Moje Święte Imię.

To jest Moja obietnica, takie jest Moje Wielkie Miłosierdzie.

Ofiaruję wiele darów w tym czasie z powodu waszej miłości do Mnie.

Przyjmijcie je z miłością i wdzięcznością.

Błogosławię was. Moja Obietnica udzielenia większej ilości darów z powodu waszej odpowiedzi na tę misję, Moi ukochani uczniowie, którzy będzie mogła być zrealizowana dzięki waszej wierności wobec Mnie.

Wasz Ukochany Jezus

Źródło: Paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Przepowiedziana Księga Życia zawiera imiona wszystkich tych, którzy będą zbawieni została wyłączona