Bóg Ojciec: Ujawniam Moje przyszłe plany Nowego Nieba i Nowej Ziemi


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 27.06.2012 godz. 20

Moja najdroższa córko, dziś ujawniam wszystkim Moim Dzieciom Moje przyszłe plany Nowego Nieba i Nowej Ziemi.

Gdy się połączą w jeden chwalebny Raj, będzie dwanaście narodów.

Te narody będą składać się z kilku krajów na świecie, które okazały wierność Mnie, Bogu Ojcu, Mojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi i Matce Boga, Królowej Nieba.

Ci, którzy będą rozproszeni, zostaną zebrani i przyłączeni do tych innych narodów, jako jedna zjednoczona Święta Rodzina.

Moja wola, będzie uznawana. Wszyscy będziecie mieli dar wolnej woli, ale zostanie ona spleciona z Moją. Dopiero wtedy prawda Raju zostanie rzeczywiście objawiona.

Moje Dwanaście narodów oznacza dwanaście gwiazd na kobiecie z Księgi Apokalipsy.

Ta kobieta jest Matką Boga i nosi dwanaście gwiazd, które oznaczają dwie rzeczy.

Dwunastu apostołów, którzy pomagali Mojemu Synowi założyć Jego Kościół na Ziemi.

Dwanaście szczególnie wybranych narodów, które będą stanowiły prawdziwy Kościół apostolski na Nowej Ziemi, kiedy Niebo i Ziemia połączą się w jedno w Moim Nowym Chwalebnym Raju.

Cierpliwie czekałem na tę chwilę.

Moja Boska Wola, która stworzyła Raj dla Adama i Ewy, a który został odrzucony z powodu kuszenia przez złego, jest teraz gotowy i ten czas Raju tym razem będzie idealny.

Mój Syn, Król Ludzkości, Król Wszechświata, będzie panował nad Moim Nowym Rajem na Ziemi.

On wyznaczy przywódców w każdym narodzie i wszystko będzie połączone ze sobą Moją Bożą Wolą.

Ludzie z tych krajów będą czcili Mojego Syna w jedyny sposób, w jaki ma być czczony, w pokoju i we wzajemnej miłości.

Jego Najświętsza Matka, Matka Zbawienia, została ukoronowana na Królową Nieba i będzie panować jako Królowa Nowego Raju.

Jej koronacja w Niebie była bardzo szczególną Bożą Manifestacją Jej roli w przyszłości zbawienia świata.

Została koronowana w wielkiej czci i wspaniałości należnej roli jaką odegrała, nie tylko jako Matka Boża i jako małżonka Ducha Świętego, ale jako Matka Zbawienia, której dano moc do zniszczenia szatana.

To Mój Kochany Syn z miłością umieścił koronę z dwunastu gwiazd na głowie Matki Bożej podczas Jej koronacji.

To Mój Syn umieści koronę na Jej głowie w Nowym Raju, jako Królowej wszystkich dzieci Bożych.

Mój Boski plan zbawienia ludzkości już się rozpoczął.

Moim pragnieniem jest to, aby ta Misja pomogła Mi zebrać zagubione dusze z każdego zakątka ziemi i uratować je od wroga, zanim będzie za późno.

Moja Boża interwencja pokaże Moją miłość do wszystkich Moich dzieci.

Nie ma rzeczy niemożliwych. Nic nie jest pozbawione nadziei w Mojej walce z armią szatana.

Wprowadzę was w nowy świat, który zadziwi was w całej swojej wspaniałej chwale. Jest gotowy.

Jego piękno i świetność jest poza waszą ludzką zdolnością do przewidywania.

Kiedy staniecie się tego świadkami, będzie mieli życie wieczne.

Módlcie się za te biedne Moje dzieci, które nie wierzą we Mnie, Boga Najwyższego, które nie przestrzegają Moich Praw i które popełniają straszliwe zbrodnie przeciw sobie nawzajem, aby pokutowały.

Nie chcę stracić ani jednego Mojego dziecka.

Pomóżcie Mi przygotować ich do chwalebnego dziedzictwa. Niestety, to musi nastąpić z ich własnej woli.

Kocham was dzieci z pasją nieznaną ludzkości.

Przyjdźcie do Mnie przez Mojego Syna jako jedność.

Czas Nowego Raju na ziemi jest bardzo blisko, ale wam został dany czas, aby pomóc nawrócić ludzkość za pośrednictwem tej Misji 7-go Anioła na ziemi, który pracuje z Moim Synem nad doprowadzeniem Mojej rodziny do Mnie.

Wasz kochający Ojciec

Stwórca wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych

Bóg Najwyższy

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Bóg Ojciec: Ujawniam Moje przyszłe plany Nowego Nieba i Nowej Ziemi została wyłączona

Nowy Raj: Otrzymacie ciała czyste, niezniszczalne, wolne od chorób, śmierci fizycznej i starzenia się


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 26.06.2012 godz. 20

Moja najukochańsza córko, Nowy Raj został właśnie ukończony, w pełnej chwale, gotowy na przyjęcie wszystkich dzieci Bożych na ziemi.

Zostanie on ukazany w całej swojej chwale, jako Raj stworzony przez Mojego Ojca Przedwiecznego dla Jego dzieci od początku.

Jak bardzo aniołowie śpiewają i cieszą się na tę zbliżającą się chwilę odsłonięcia tej wielkiej wspaniałości dla niedowierzającego świata.

Zostanie ona przedstawiona przeze Mnie, kiedy Nowe Jeruzalem zstąpi na ziemię na dźwięk Mojego Powtórnego Przyjścia.

Tobie, Moja córko, będzie powiedziane, abyś to ogłosiła, zaraz przed tym, zanim dam się poznać.

Tylko ci, którzy przyjmują Mnie jako Mesjasza, będą mogli wejść przez jego wspaniałe bramy.

Każde zawołanie z nieba, aż do dźwięku ostatniej trąby, będzie czynione w tym celu, aby dotrzeć do wszystkich, którzy nadal będą odrzucać Mój wielki dar.

Wtedy będzie już za późno dla tych biednych dusz. Będą one poza zasięgiem pomocy po tym, gdy Moje Miłosierdzie zostanie ponownie odrzucone Mi w twarz, jako ostateczne odrzucenie.

Teraz liczy się tylko to, aby ostrzec wszystkich, którzy są w niebezpieczeństwie utraty swoich dusz na rzecz szatana.

Zbierzcie Moich wyznawców. Zachęćcie ich łagodnie do przyłączenia się do Moich owiec. Nigdy się nie rezygnujcie z waszych modlitwy, aby je uratować.

O, Moi kochani wyznawcy, gdybyście mogli zobaczyć Nowy Raj, kiedy Niebo i Ziemia połączą się w jedno, upadlibyście na kolana i płakalibyście z radości i ulgi.

Wy, którzy boicie się czasów ostatecznych, gdy ziemia, jak wiecie zmieni się, musicie pozwolić Mi uwolnić was od waszych lęków.

Zabierzecie ze sobą swoje rodziny i wszystkich, z radością w czystej, pełnej miłości i harmonii.

Otrzymacie ciała czyste, niezniszczalne, wolne od chorób, śmierci fizycznej i starzenia się.

Wszyscy będziecie mieć własne mieszkanie pośród traw, drzew, gór, rzek, strumieni i kwiatów otaczających was w całym swym chwalebnym pięknie.

Zwierzęta będą oswojone i będą żyły w pokoju i harmonii ze wszystkimi dziećmi Bożymi.

Zobaczycie swoje dzieci ze współmałżonkami, z ich dziećmi i cudem rodzin zmartwychwstałych, będziecie świadkami wszystkiego.

To zmartwychwstanie nie będzie podobne do żadnej innej radości, którą można sobie wyobrazić.

Zostaniecie ponownie połączeni z tymi, których kochacie, a którzy odeszli z tego życia i poszli do Nieba.

Będą narody, łącznie dwanaście, wszystkie będą oznaczać dwanaście gwiazd w koronie na Głowie Mojej Matki Niepokalanej, z których wszystkie będą podlegać Mi z Moimi Apostołami i Prorokami.

To jest Moje Królestwo, obiecane przez Mojego Ojca, od czasu, gdy stworzył On Raj na Ziemi. Każdy, kto je odrzuci, zginie.

Módlcie się za wszystkie dzieci Boże o czyste dusze, aby umożliwić im powrót do domu, Królestwa Mojego Ojca na Ziemi, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Nowy Raj: Otrzymacie ciała czyste, niezniszczalne, wolne od chorób, śmierci fizycznej i starzenia się została wyłączona

Znam Moje owce i one Mnie znają


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 25.06.2012 godz. 11:50

Moja najukochańsza córko, nigdy nie wolno Ci zapominać o przeogromnym znaczeniu tej misji.

Wiele razy będziesz wciągana w pułapki zastawiane przez zwodziciela, żebyś popełniła błąd.

On i wszyscy, których z łatwością prowadzi, zrobią bezwzględnie wszystko, aby skompromitować Moje Słowo dane tobie.

Musisz stanąć na wysokości zadania i zignorować te pomówienia.

Ponieważ poddałaś swoją wolną wolę, to teraz liczy się już tylko twoje posłuszeństwo wobec Mnie.

Pozwól Mi, abym w Mojej Mądrości Bożej ukazał ci Moją doskonałą drogę do Raju na Ziemi.

Moi wyznawcy muszą wysłuchać także Mojego ostrzeżenia. Wszyscy będziecie ostro atakowani z powodu głoszenia Mojego Słowa.

Nie było dotąd takiej misji.

Ty, Moja armio będziesz prowadzić stado Reszty Mojego Kościoła do bram Raju.

Spowoduje to wasze osobiste prześladowania i nie będzie to łatwa wędrówka.

Musicie się zjednoczyć i wspierać, gdyż w grupie znajdziecie wzajemne pocieszenie.

Moja armia zbiera się teraz we wszystkich zakątkach ziemi.

Wszyscy wizjonerzy, którzy łączą się z Bożą Prawdą, przez Moją Matkę, rozpalą ogień Ducha Świętego wśród Moich proroków tak, że ta armia reszty będzie odpowiednio przygotowana do czekającej ich bitwy .

Nigdy nie wątpcie w Moją Miłość. Pamiętajcie, że tylko ci, którzy idą za Mną będą mogli wejść do Nowego Raju.

Kiedy przychodzą do was i was dręczą, to musicie pamiętać, że waszym obowiązkiem jest im wybaczyć i modlić się za ich dusze.

Okażcie miłość tym, którzy dręczą was w Moim Imieniu. W ten sposób będziecie mogli pokonać szatana i straci on nad wami władzę.

Będę was pouczał na każdym etapie wędrówki.

Zawsze idę z wami.

Znam Moje owce i one Mnie znają.

Wasz Jezus

Źródło: Paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: . Możliwość komentowania Znam Moje owce i one Mnie znają została wyłączona

Kiedy żywicie nienawiść do proroków wysyłanych z nieba jesteście winni grzechu, który ma olbrzymie konsekwencje


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 24.06.2012 godz. 17:30

Moja serdecznie umiłowana córko, jak bardzo boli Mnie serce, gdy widzę tych, którzy mówią, że są wyznawcami Boga, ale popisują się znajomością Jego Praw. Są obłudnikami.

To oni mówią, że przestrzegają przykazań Mojego Ojca i jeszcze uważają, że mogą potępiać tych, którzy grzeszą.

Pierwsi biorą Pismo Święte, jako środek do głoszenia kłamstw, poprzez promowanie tak zwanej tolerancji, oni bardzo Mnie obrażają.

To są ludzie, którzy mówią, że błędem jest wierzyć w Bożą Opatrzność.

To są ludzie, którzy zaprzeczają, że wizjonerzy byli wysyłani przez Niebo na przestrzeni wieków, a następnie próbują podważyć ich wiarygodność przy użyciu Mojego Świętego Słowa zawartego w Piśmie Świętym.

Każdy, kto zaprzecza Mojemu Słowu nie jest Mi wierny.

Każdy, kto stawia siebie ponad swoich braci i siostry, jako duchowy i intelektualny zwierzchnik  musi być bardzo ostrożny.

Każdy, kto wykorzystuje Pismo Święte, aby przedstawić wypaczoną wersję Prawdy zostanie ukarany.

Każdy człowiek, który powstaje i głosi Prawdę, ale odrzuca Moje Słowo udzielone światu w tych czasach ostatecznych zostanie przez Mnie odrzucony.

Jesteście winni duchowej zazdrości i za to spotka was kara.

Kiedy żywicie nienawiść do proroków wysyłanych z nieba jesteście winni grzechu, który ma olbrzymie konsekwencje.

Ponieważ w ten sposób nie tylko głosicie kłamstwa, ale uniemożliwiacie przekaz Słowa Bożego.

Proszę o natychmiastowe zaniechanie waszych kampanii cierpień i oszczerstw. Nigdy nie powstrzymacie Mojego Słowo przed wysłuchaniem.

Dlaczego nękacie tę Misję? Czy jeszcze nie wiecie, że ogień Ducha Świętego nie mógł rozprzestrzeniać się tak jak powinien, gdyż uważano, że Moje Orędzia nie pochodzą z nieba?

Jesteście wykorzystywani przez Złego, który nie cofnie się przed niczym, aby powstrzymać Moje Święte Orędzia od przekazywania ich światu.

Przekaz dla Duchowieństwa:

Wy, którzy zobowiązaliście się ślubem, jako wyświęcone sługi Mojego Kościoła na Ziemi, wysłuchajcie Mnie teraz.

Kiedy publicznie potępiacie Moje orędzia i przeszkadzacie Mi, Jezusowi, w tej misji zbawiania dusz, popełniacie największy grzech ze wszystkich.

Będziecie cierpieć za to i wasz Czyściec będziecie przeżywać na ziemi. Każdy mężczyzna, kobieta i dziecko będzie świadkiem waszego wykroczenia przeciwko Niebu.

Wasza błędna ocena Moich proroków uczyni was duchowo pustymi, a wasze dusze będą cierpieć udręki jak nikt inny.

Jeśli jesteście Moimi wyświęconymi sługami i nie jesteście pewni Mojego głosu, gdy teraz mówię do was, musicie zamilknąć. Musicie modlić się o rozeznanie zanim zdecydujecie się odrzucić Moje Święte Słowo.

Tysiące Moich wyświęconych sług nie rozpozna Mojego Słowa, wysłanego przez tego proroka na czasy ostateczne. Jak to bardzo łamie mi Moje serce.

Wiele upadnie pod panowaniem antychrysta i opuści Mój Kościół na Ziemi.

Wielu Moich wyświęconych sług przyłączy się do prześladowców Mojego Kościoła. Kuszenie już się rozpoczęło.

Jesteście przygotowywani przez zwodziciela, by Mnie odrzucić, a wasza duma uniemożliwi wam dostrzeżenie tego.

Wielu z moich wyświęconych sług nie będzie na tyle odważnych, aby utrzymać Mój Kościół na ziemi. Wielu będzie trzymać z Fałszywym Prorokiem i porzucą Moją trzodę, której wiara pozwoli jej szukać Prawdy.

Czyż nie wiecie, że Ja jestem Kościołem?

Czyż nie wiecie, że Kościół będzie cierpiał własne ukrzyżowanie, tak jak Ja?

To będzie męka. Będzie wyglądało jak ukrzyżowanie i wielu będzie myślało, że umarł. Ale podobnie do Mojego Zmartwychwstania, powstanie do życia, abyście widzieli, że nie może być zniszczony.

Ostrzegam wszystkich Moich wyświęconych sług, którzy nie rozpoznają czasów w których żyją, by byli teraz czujnymi, gdyż Mój Kościół na ziemi cierpi największe prześladowania od swojego początku.

Musicie przygotować się i otworzyć oczy.

Kiedy myśleliście, że powinienem przyjść i was ostrzec? Czy uważacie, że powinno to nastąpić kiedyś w przyszłości? Że to nie wydarzy się w waszym życiu?

Czas Mojego Powtórnego Przyjścia jest bardzo bliski.

Wkrótce oddzielę dobrych od niegodziwych, po wszystkich próbach nawrócenia większości ludzkości.

Waszym obowiązkiem i odpowiedzialnością jest zachowanie otwartego umysłu, serca i duszy.

Potrzebuję was, abyście odpowiedzieli na Moje prośby o pomoc w ratowaniu tak wielu dusz, jak tylko mogę.

Pójdźcie za Mną. To wasze powołanie.

To dlatego ślubowaliście wierność Mi, Waszemu Jezusowi.

Nie składaliście ślubów na własnych warunkach.

Musicie pozwolić Mi się prowadzić i pomóc obronić Mój Kościół na ziemi.

Wielkie szkody odniósł Mój Kościół. Mój Kościół składa się z tych wszystkich, którzy Mnie kochają, w tym wszystkich Moich wyświęconych sług.

Musicie być silni, odważny i wierni. Nie możecie teraz dopuścić, aby strach pozwolił bestii pożreć wasze dusze.

Posłuchajcie Mojego Słowa zanim potępicie Moich proroków.

Nigdy nie potępiajcie żadnego z Moich orędzi bez uprzedniej modlitwy o rozeznanie. Nawet wtedy trzeba uważać, aby nie pozbawiali dzieci Bożych daru łask, którymi teraz obdarzam te biedne dusze, które są pozbawione Prawdy Mojej Nauki.

Wy, którzy otwarcie odrzucacie Moje Słowo, przekazywane temu prorokowi, pamiętajcie, że będziecie błagać Mnie o przebaczenie, gdy Prawda się objawi. Ale wówczas dla tych, którzy są odpowiedzialni za odwracanie dusz od Mojego Słowa, będzie już za późno.

Te dusze stracone dla Mnie, z powodu swojego złego języka, nie będą miały życia wiecznego.

Odrzucając teraz Moje Słowo albo potępiając Moje orędzia z powodu błędów, wy będziecie odrzuceni. Nie nadajecie się do prowadzenia Mojego stada.

 

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , . Możliwość komentowania Kiedy żywicie nienawiść do proroków wysyłanych z nieba jesteście winni grzechu, który ma olbrzymie konsekwencje została wyłączona

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy czujecie się niegodni. Czekam na was


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 21.06.2012 godz. 0:05

Moja najukochańsza córko, Moi wyznawcy muszą zrozumieć, że tak jak każdy dobry rodzic zawsze będę chciał tego, co dla nich najlepsze.

Nigdy nie dam im wszystkiego o co proszą, chyba, że jest to zgodne z Moją Najświętszą Wolą.

Nigdy nie pozwolę im zejść z drogi Prawdy bez  zachęcenia ich do powrotu do Mnie.

Zawsze będę próbował ochronić ich przed każdą krzywdą.

Ukarzę ich także za każdy zły czyn.

Mogę i będę się gniewał, kiedy uczynią coś złego innym.

Przebaczę im również wyrządzone zło, jeśli będą szczerze żałować za błędy swojego postępowania.

Jestem cierpliwy. Nie łatwo się gorszę i nigdy nie mógłbym żywić urazy.

Dlatego nawet ci, którzy zbłądzili schodząc z drogi i czują się wewnętrznie puści  powinni Mnie poprosić, żebym ich przytulił, uściskał i doprowadził do Bożej Miłości, która przyniesie im prawdziwy pokój.

Tak wielu ludzi zagubiło się i zapomniało o Mnie.

Wielu z powodu grzesznego życia, które prowadzą nie są chętni do powrotu do Mnie. Oni czują się niezręcznie, nie wiedzą jak się modlić i błędnie wierzą, że już jest dla nich za późno. Są w wielkim błędzie. Nie wolno im nigdy zapomnieć, że ofiarowałem Moje życie na ziemi za każdego z was.

Nie zrezygnuję z dusz tak łatwo. Kocham wszystkich, którzy przez swoje działania, czyny i myśli, łamią Prawa Mojego Ojca.

Jesteście dla Mnie cenni. Kocham tak samo wszystkie dzieci Boże.

Nigdy nie sądźcie, że jesteście mniej kochani dlatego, że grzeszycie. Grzech, choć jest dla Mnie wstrętny, to jest plamą z którą się urodziliście.

Jest prawie niemożliwe, aby jakakolwiek dusza na ziemi nie grzeszyła.

Niech wam się nigdy nie wydaje, że nie mógłbym wam pomóc lub wziąć was w Moje ramiona.

Gdy zwrócicie się do Mnie, staniecie w pierwszym szeregu, aby wejść do Mojego Nowego Raju na ziemi, który będzie trwał 1000 lat. O jedno tylko proszę, abyście mówili do Mnie tymi słowami.

Krucjata Modlitwy (62) Za Zagubionych i Bezradnych Grzeszników

O Jezu, pomóż mi, gdyż jestem grzesznikiem zagubionym, bezradnym i stojącym w ciemności
Jestem słaby i brakuje mi odwagi, aby Cię szukać 
Daj mi siłę, by wołać teraz do Ciebie, żebym mógł się przebić przez ciemność mojej duszy

Doprowadź mnie do Twojego światła, Drogi Jezu, przebacz mi
Pomóż mi ponownie stać się zdrowym i doprowadź mnie do Twojej
Miłości, pokoju i Życia Wiecznego.
Ufam Tobie całkowicie i proszę Cię, żebyś mnie przyjął z umysłem, ciałem i duszą, gdyż oddaję się Twojemu Bożemu Miłosierdziu. 

Amen.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy czujecie się niegodni. Czekam na was. Wystarczy wyciągnąć do Mnie rękę.

Słucham. Widzę. Płaczę. Kocham was.

Nigdy się nie poddam się, dopóki nie znajdziecie się w Moich ramionach, a Moje Boże Miłosierdzie nie zaleje waszych dusz.

Wkrótce ujrzycie w końcu Prawdę Mojego Wielkiego Miłosierdzia.
Wasze wątpliwości opadną jak zewnętrzna skorupa, aby ukazać waszą duszę, wypełnioną światłem i pobiegniecie do Mnie.
Oczekuję tego dnia z wielką nadzieją i radością.
Dopiero wtedy, gdy każda biedna, zagubiona dusza pozna, że tylko Ja, Jezus Chrystus mogę ją zbawić, Moje Serce zostanie uzdrowione.
Pamiętajcie, mogę potępić grzech, ale kocham każdego grzesznika, niezależnie od tego, co zrobił.
Nigdy się nie bójcie przyjść do Mnie, rozmawiać ze Mną, bo Ja kocham was zbyt mocno, żeby was odrzucić, kiedy okażecie prawdziwą skruchę.
Wasz ukochany Jezus

Źródło: Paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , . Możliwość komentowania Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy czujecie się niegodni. Czekam na was została wyłączona

Maryja Panna: Mogę, z Moim Synem, dać wam łaski i krąg ochrony, którego żaden upadły anioł nie może przeniknąć


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 20.06.2012 godz. 7:46

Moje dziecko, jak mocno Mój Syn cierpi w tym czasie i jak bardzo Moje własne cierpienie jest nierozerwalnie związane z Jego.

Ci, którzy sprawiają cierpienie innym, krzyżują Mojego Syna.

Kiedy robią straszne rzeczy, sprawiając ciężkie doświadczenia, ból i śmierć Bożych dzieci, odnawiają Mękę Mojego Syna.

Ci, którzy podążają ścieżką zwodziciela są kuszeni w każdej sekundzie przez upadłych aniołów kierowanych przez szatana.

Wielu z nich o tym nie wie, więc trzeba się za nich modlić.

Wielu z nich nie zdaje sobie sprawy, że są oni wykorzystywani przez złego, aby osiągnąć jego chęć zniszczenia rasy ludzkiej.

Wkrótce zostaną oni odrzuceni przez szatana, gdy staną się już dla niego bezużyteczni.

Mój Syn będzie czekał na przyjęcie takich grzeszników z powrotem w Jego Święte Ręce, tak jest On miłosierny.

Nikczemne plany realizowane przez szatana, niewidzialne dla wszystkich, mają zadać ból Mojemu Ojcu Przedwiecznemu. Poprzez ranienie Jego braci i sióstr, tych zatwardziałych grzeszników, rani Boga.

Niech wam się nigdy nie wydaje, że osiągnęli już wszystko, co zamierzyli.

Ja, Matka Boga, jako Współodkupicielka i Pośredniczka, otrzymałam łaski, by zniszczyć węża.

Gdy proszą Mnie o pomoc, mogę ofiarować dzieciom ochronę przed strachem.

Mogę, z Moim Synem, dać wam łaski i krąg ochrony, którego żaden upadły anioł nie może przeniknąć.

Szatan nie może zaszkodzić ani zaatakować tych, którzy codziennie odmawiają Mój Święty Różaniec.

Odmawiając trzy lub więcej Różańców można rozszerzyć tę ochronę na innych. Jeśli nawet sto osób to zrobi, mogą uratować swój naród od skażenia rozpowszechnianego przez Złego.

Musicie zgromadzić się, dzieci i modlić o ochronę samych siebie.

Musisz być hojni sercem i modlić się za waszych wrogów, gdyż wielu z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, co robią.

Poprzez całkowitą ufność Mojemu Synowi i przyjmując dary, które teraz On wam przynosi w Jego nauce i proroctwach, możecie usunąć wszystkie wasze lęki.

Szatan żeruje na strachu i karmi się nim. Spójrzcie prawdzie w oczy i dzięki modlitwie złagodźcie złe plany realizowane począwszy od tych złych grup, które chcą zniszczyć ludzkość.

Poczujcie miłość Mojego Syna, otwierając swoje serca. Podajcie Mi dłoń, Matce Zbawienia, wasze zmartwienia, a Ja zabiorę je do Mojego Syna.

Następnie okryję was moim Najświętszym Płaszczem i poczujecie siłę, która może pochodzić jedynie z Nieba.

Dopiero wtedy będziecie pełni pokoju, odwagi i zdecydowania, aby stać się częścią armii Boga. Ta armia, już się formuje, a składa się z mnóstwa ludzi ze wszystkich krajów.

Będą maszerować aż do końca i nie zostaną pokonani.

Dziękuję ci, Moje dziecko, że odpowiedziałaś na moje wezwanie.

Wasza ukochana Matka

Matko Zbawienia

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , . Możliwość komentowania Maryja Panna: Mogę, z Moim Synem, dać wam łaski i krąg ochrony, którego żaden upadły anioł nie może przeniknąć została wyłączona

Żaden prorok nie otrzymał orędzi od Mojej Ukochanej Matki i Trójcy Świętej w takiej obfitości


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 18.06.2012 godz. 20:36

Moja najukochańsza córko, nie wolno pozwolić na okrutne odrzucenie Moich Świętych orędzi przez tych Moich wyznawców, których znasz, a szczególnie, aby poświęceni Mojej Świętej Woli nie rozpraszali cię.

Spodziewaj się, że tego rodzaju odrzucenie przybierze na sile, gdy Moje Słowo zostanie rozdarte na strzępy i wyrzucone, jakby nic nie znaczyło.

Ból odrzucenia, który odczuwasz jest Moim bólem. Upokorzenie i ośmieszenie wymierzone przeciwko tobie jest prześladowaniem Mnie. Nie dopuszczaj na takie odrzucenie, które cię rani, ale zaakceptuj je w milczeniu.

Bądź radosna wśród twoich łez, gdyż już wiesz, że ja zawsze byłem odrzucany, nawet przez swoich uczniów.

Jeśli pozwolisz na odrzucenie Mojego Słowa i opóźnienie cię w rozpowszechnianiu Moich orędzi, wówczas mniej dusz będzie zbawionych.

Zawsze pamiętaj, że Moim największym pragnieniem jest to, aby zbawiać dusze.

Moja misja nie może być znieważona przez ludzką opinię mającą na celu osłabienie ciebie.

Słowa, które daję ci tego wieczoru nie są po to, aby cię pocieszyć, ale podkreślić pilną potrzebę Moich ostrzeżeń dla świata.

Wielu posłańców Bożych przyszło przed tobą, Moja córko, aby przygotować ludzkość na Moje Powtórne Przyjście.

Żaden prorok nie otrzymał orędzi od Mojej Ukochanej Matki i Trójcy Świętej w takiej obfitości.

Dopiero te orędzia ujawniają tajemnice czasów, które nadchodzą i niosą błogosławieństwo potrzebne wszystkim dzieciom Bożym, aż do ostatniego dnia.

Przyjmijcie dar Mojego Słowa danego całej ludzkości, aby dać wam życie.

Bez mojej pomocy bardzo będzie trudno wytrzymać próby, które są przed wami.

Wszyscy Moi prawdziwi wysłannicy przygotowują dzieci Boże do Powtórnego Przyjścia.

Pamiętajcie, że to będzie miało miejsce w czasie trwania tego pokolenia.

Weźcie Mój Kielich i pijcie z niego, niech napełni was darem rozeznania, abyście mogli Mi pomóc uratować dusze.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , . Możliwość komentowania Żaden prorok nie otrzymał orędzi od Mojej Ukochanej Matki i Trójcy Świętej w takiej obfitości została wyłączona

Ich nikczemne plany obejmują również nowe światowe szczepienia, które stworzą choroby na całym świecie


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 17.06.2012 godz. 20:15

Moja najukochańsza córko, plany grup masońskich przejęcia walut światowych są coraz bliżej zakończenia.

Ich nikczemne plany obejmują również nowe światowe szczepienia, które stworzą choroby na całym świecie, powodujące cierpienia na skalę, jakiej nigdy dotąd nie było.

Unikajcie takiego nagłego światowego szczepienia, ogłoszonego po to, by was zabić.

Ich złe plany zaszokują wszystkie niewinne dusze, które nie mają pojęcia, jak one są potężne.

Napędzani żądzą władzy, majątku i pragnienia bycia boskimi we wszystkim co robią, uważają, że są niezwyciężeni.

Mają władzę nad bankami, rządami i są odpowiedzialni za rozpętanie przemocy na Bliskim Wschodzie.

Opanowali oni wiele światowych środków masowego przekazu, a prawda o ich niegodziwości kryje się za tak zwanymi organizacjami humanitarnymi.

Niestety, niewiele z dzieci Bożych wie o ich planach.

Musicie wiedzieć, że ręka Mojego Ojca spadnie nagle i szybko na narody, które chronią tych złych przywódców.

Zostaną one uderzone przez tsunami i trzęsienia ziemi takich rozmiarów, że zostaną zniszczone.

Ci, którzy wierzą, że są tak potężni, zobaczą ogień spadający z nieba tuż przed Moim Powtórnym Przyjściem.

Morza staną się jeziorami ognia i trudno się będzie ukryć przed karzącą ręką wyciągniętą nad tymi złymi duszami, które będą odrzucać Mój Kielich.

Zbuntowani, będą walczyć do końca z Moim Odwiecznym Ojcem i mocami Niebios.

Stojący po stronie antychrysta, z grup, z których on wyrósł, zrozumieją błąd swojego postępowania dopiero wtedy, gdy będzie już dla nich za późno.

Wielu z tych grup, w tym przywódców banków, rządów, szefów dużych firm jest połączonych i wspólnie pracują na tym, aby zubożyć zwykłych ludzi, nawróci się po Ostrzeżeniu. Zatem jest to dobre.

Nadchodzi czas, abym oddzielił te dusze, które Mnie kochają od tych, którzy są po stronie złego.

Ostrzegam. Będzie tylko tyle czasu, żeby się nawrócić. Dusze, które najbardziej potrzebują Mojego Miłosierdzia należą do tych nikczemnych grup, które nie mają szacunku dla Bożych praw.

Musicie modlić się, aby ujrzały one prawdę.

Musicie modlić się, żeby przestały zadawać utrapienia przez straszne ustawy, które zamierzają wprowadzić.

Musicie modlić się o powstrzymanie planu ludobójstwa gorszego niż to, które wprowadził Hitler podczas II Wojny Światowej.

Ta grupa, najliczniejsza od czasu ich powstania w średniowieczu, to armia szatana. Będą oni prowadzeni przez antychrysta. Planują przejęcie kontroli nad bankami od dziesięcioleci.

Wprowadzenie Znaku Bestii, chipa, do którego wszczepienia do ciała będą zmuszani każdy mężczyzna i każda kobieta w zamian za dostęp do jedzenia, planują od piętnastu lat. * (dotyczy to OSTATNICH 15 lat, w których było to planowane)

Teraz, gdy nadszedł czas, aby ujawnili swoją Nową Światową Walutę, pamiętajcie, że modlitwa, dużo modlitwy, może mocno ograniczyć ich plany.

Oto modlitwa, aby uniknąć Jednego Światowego Rządu.

 

Krucjata Modlitwy (61) O powstrzymanie powstania Jednego Światowego Rządu

 

O Drogi Ojcze Niebiański

wspominając Ukrzyżowanie Twojego Umiłowanego Syna Jezusa

Chrystusa błagamy Cię, aby chronił nas, Twoje dzieci od

Ukrzyżowania planowanego do zniszczenia Twoich dzieci przez

Antychrysta i jego zwolenników.

 

Daj nam łaski, których potrzebujemy, by odmówić przyjęcia Znaku Bestii i

Obdarz nas pomocą, która jest nam niezbędna do walki ze złem na świecie

rozpowszechnianym przez tych, którzy podążają drogą szatana.

 

Błagamy Cię, Drogi Ojcze, ochroń wszystkich Twoje dzieci

W tych strasznych czasach i uczyń nas wystarczająco silnymi, by powstać

I głosić Twoje Święte Słowo w każdej chwili.

Amen

 

Moja córko, jestem zasmucony, że muszę ujawnić te rzeczy. Moi wyznawcy muszą zrozumieć, co się dzieje.

Ci, którzy nie wierzą w te orędzia, nie będą mieli wątpliwości, gdy antychryst przedstawi im to, co przepowiedziałem.

Musicie łączyć się w modlitwie w grupy na całym świecie.

Im więcej Moich wyznawców, będzie to robić, tym silniejsza będzie obecność Ducha Świętego, a wtedy słabsza będzie armia szatana.

Starajcie się nie obawiać takich prześladowań, bądźcie wobec nich odważni.

Gdy dobrze się przygotujecie według moich poleceń i wytrwacie w codziennej modlitwie, czas szybko upłynie.

Zawsze Mi ufajcie.

Pamiętajcie, że umarłem za wasze grzechy. Dobrze, że pozwalacie Mi was prowadzić w tym czasie do Nowego Królestwa na Ziemi.

Tylko Ja, Jezus Chrystus, mogę was prowadzić. Pamiętajcie, że beze Mnie jesteście niczym.

Wasz Jezus

Źródło:paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , . Możliwość komentowania Ich nikczemne plany obejmują również nowe światowe szczepienia, które stworzą choroby na całym świecie została wyłączona

Niebo zostanie rozdarte, jak gdyby dach się otworzył


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 16.06.2012 godz. 19:40

Moja najukochańsza córko, Moje Słowo jest wysłuchiwane przez miliony ludzi na całym świecie, gdyż przygotowuję wszystkie dzieci Boże do Mojego Miłosierdzia Bożego.

Ci, którzy są pobłogosławieni Duchem Świętym, będą wiedzieli od razu po przeczytaniu Moich orędzi, że pochodzą one z Moich Boskich ust.

Ci, którzy mówią, że mnie znają, ale nie rozpoznali Mnie, nadal nie mogą się oprzeć czytaniu Mojego Słowa, choć walczą przeciw Mnie.

Odrzucają Mnie, ale nadal przyciągają ich Moje orędzia.

Czy nie zdają sobie sprawy, że to Duch Święty, który choć uśpiony w ich duszach, wciąż przyciąga ich do Mnie?

Mówię im to. Nadszedł czas, by wkrótce wasze pretensje zostały wam przedstawione podczas Ostrzeżenia.

Wasza nienawiść do Mojego Słowa zostanie wam ujawniona i wtedy poznacie Prawdę.

Kiedy tak zacznie się dziać, wówczas musicie połączyć się z waszymi braćmi i siostrami i walczyć o prawo do obrony Mojego Kościoła na ziemi.

Niebo zostanie rozdarte, jak gdyby dach się otworzył i ukarze się ogień i płomienie Mojego Bożego Miłosierdzia.

Ziemia zostanie wstrząśnięta z taką siłą, że nikt nie ucieknie przed Moimi Oczyma, Moim Duchem ani Moim Darem.

Wielu będzie się trząść ze strachu tylko dlatego, że wielu ludzi po raz pierwszy będzie świadoma swoich dusz.

Dowiedzą się, że miłość do swoich ciał poprzez dogadzanie wszystkim swoim zmysłom, nie ma sensu.

Zobaczą każdą część duszy, ale nie własnymi oczami. Będą patrzeć na swoje dusze Moimi Oczami.

Będą czuć się źle i będą odczuwać mdłości jakie Ja mam, gdy widzę brzydotę ich nędznych wykroczeń.

Będą widzieć jak podłe było ich zachowanie wobec innych i zło, które wyrządzali bliźnim, swoim braciom i siostrom.

Wtedy ujrzą swoją miłość do siebie samych, próżność i miłość fałszywych bożków i dowiedzą się, jak Mnie to rani.

Ci, których grzechy są tak bardzo mroczne, będą czuli się źle, odczują ból i nie będą w stanie znieść przerażenia, jakie będą musieli oglądać. Będą potrzebowali każdej siły do wytrzymania oczyszczenia niezbędnego, by przetrwać i iść drogą Prawdy.

Ważne jest, aby zrozumieć, że Ostrzeżenie jest właśnie po to. Przybywam ostrzec Boże dzieci, że ich grzechy mogą być i będą odpuszczone.

Przychodzę, aby pokazać im jaki będzie Dzień Sądu. Oznacza to, że ci, którzy na tym etapie poproszą o odkupienie, zostaną zbawieni.

Ci, którzy nadal będą Mnie odrzucać, będą mieli czas na nawrócenia, ale nie za dużo. Jeśli nadal będą odtrącać Moją Rękę Miłosierdzia, wtedy będę musiał odejść.

Wówczas dokonam podziału, sprawiedliwych na jedną stronę, a niesprawiedliwych na drugą. Zatem będzie jeszcze jedna szansa na szukanie odkupienia, a ci, którzy odrzucą Moją Rękę Miłości i Miłosierdzia, zostaną wrzuceni do Piekła.

To proroctwo zostało przepowiedziane od początku.

Miejcie na uwadze Ostrzeżenie i zbawcie wasze dusze, dopóki możecie.

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , . Możliwość komentowania Niebo zostanie rozdarte, jak gdyby dach się otworzył została wyłączona

Ostrzeżenie, którego nie należy się obawiać, spowodowuje ból u osób, które nie będą w stanie łaski


„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Nie jest naszą intencją autorytatywne orzekanie o prawdziwości i autentyczności objawień Marii od Bożego Miłosierdzia, ekstaz, nadzwyczajnych wizji i łask, jakich doznawała. To bowiem należy do kompetencji władz kościelnych. Tę samą ostrożność, ale bez nieuzasadnionego uprzedzenia, pragniemy zachować również w odniesieniu do orędzi. Decyzja władz kościelnych jaka w przyszłości nastąpi będzie decyzją obowiązującą nas wszystkich której się podporządkujemy.

Otrzymano 14.06.2012 godz. 18:15

Ja, twój kochany Jezus chcę, Moja najukochańsza córko, abyś poprosiła wszystkich Moich wyznawców o wysłuchanie moich rad.

Spójrzcie na każdego członka swojej rodziny, na tych spośród bliskich wam, którzy nie przestrzegają Mojego nauczania.

Popatrzcie wokół siebie na te dusze, które są zgubione dla Mnie, które pozornie Mnie odrzucają. Dlatego proszę, abyście w tym czasie mocno się za nich modlili.

Musicie błagać o miłosierdzie dla ich dusz. Wasze modlitwy i ofiary mogą uratować ich od strasznego cierpienia Oczyszczenia podczas Ostrzeżenia.

Ostrzeżenie, którego nie należy się obawiać, a które powinno być przyjęte jako Mój szczególny dar, spowodowuje ból u osób, które nie będą w stanie łaski.

Przygotujcie swoje dusze wcześniej, gdyż zdrowe dusze odczują Ostrzeżenie jako radosne wydarzenie.

Nie będą cierpieć, ponieważ będą w stanie łaski, zwłaszcza, jeśli regularnie korzystają z Sakramentu Spowiedzi.

Ich siła pomoże tym, którzy będą musieli przejść przez cierpienie Czyśćca po Ostrzeżeniu.

Codzienne odmawianie Mojej Koronki do Miłosierdzia Bożego pomoże tym, którzy nie będą słuchać.

Złóżcie Mi, waszemu Jezusowi ofiarę, jako wynagrodzenie za grzechy waszych rodzin.

Okażę miłosierdzie każdemu, kto uzna czarny stan swojej duszy, kiedy zobaczy swoje grzechy podczas Ostrzeżenia.

Tylko tym z prawdziwą pokorą i czystym sercem będą odpuszczone.

Ci, w tym dzieci, które Mnie opuściły, rozpaczliwie potrzebują waszych modlitw.

Oto modlitwa, która należy odmawiać o nawrócenie ich podczas Ostrzeżenia.

Krucjata Modlitwy (60) Modlitwa o nawrócenie rodzin podczas Ostrzeżenia

 

O Drogi, Słodki Jezu

Błagam o miłosierdzie dla dusz z mojej rodziny

(tu wymień ich imiona)

Ofiaruję Ci moje cierpienia, moje doświadczenia i moje modlitwy, aby zbawić

Ich dusze od ducha ciemności

Niech żadne z Twoich dzieci nie zaprze się Ciebie ani

nie odrzuci Twojej Dłoni Miłosierdzia

 

Otwórz ich serca poprzez przytulenie do Twojego Najświętszego Serca

Aby mogli szukać przebaczenia koniecznego do ich zbawienia

Od ognia piekielnego

Daj im szansę poprawienia się

Aby nawrócili się dzięki promieniom Twojego Bożego Miłosierdzia.

Amen

 

Dzieci Boga, przygotowujcie się każdego dnia do Ostrzeżenia, ponieważ może ono nastąpić w każdej chwili.

 

Wasz Jezus

Źródło: paruzja.info

Napisane w Orędzia Ostrzeżenie. Tagi: , . Możliwość komentowania Ostrzeżenie, którego nie należy się obawiać, spowodowuje ból u osób, które nie będą w stanie łaski została wyłączona